1. Joan Renau

Històries de Corbera | L'Heretat de Can Planas (publicat a Trobar-ho Tot l'any 2008)

Prop del paratge conegut com la Creu de l'Aragall, hi havia el Mas de Can Planas aplegant terres de conreu, vinyes i oliveres que anaven de la Casa Cremada fins l'Oliverà, passant pel Pla dels Voluntaris. Més endavant, la familia Planas decidí traslladar la casa pairal a un altre indret, al costat d'un torrent. Aquesta situació provocà moltes dificultats quan plovia molt i la riera baixava forta, ja que no es podia travesar per anar a missa. Aixó va propiciar la construcció d'una nova masia en l'actual emplaçament, acabant enrunada la "casa vella" que encara avui es pot contemplar.

L'antiguitat de la masia és evident donant una ullada a la "crida baronial" de l'any 1.566 on consta que en la cerimònia de presa de possessió del Castell, per part de la Baronesa Isabel Durany, signà com a Jurat de la Baronia de Corbera l'Onofre Planas propietari de la masia amb el mateix cognom. En el període de 1.644 a 1.659, el titular de la masia era l'Antoni Planas, personatge molt reconegut pels Senyors de Corbera, que el nomenaren Batlle del Castell en el bieni 1.644 i 1.645. Ell mateix es feu càrreg del cobrament dels impostos municipals i la bona relació amb el Baró es concretà quan aquest oferí la quantitat de cinquanta lliures per pagar la dot en el casament d'una filla amb un tal Vendrell. A les llibretes de la Baronia, documents fiscalitzadors de les rendes particulars, l'heretat de Can Planas era la masia que suportà mès càrregues, fet que demostra que era la primera quan a rendiment i riquesa.

La vida sempre guarda alguna sorpresa i a la familia Planas només hi neixien dones pel que el cognom es perdria un dia o altre. El 23 de gener de 1.753 es casà Mariana Planas, pubilla de la masia, amb Esteve Romagosa. Aquí s'acaba la nissaga dels Planas per iniciar la dels Romagosa com a propietaris de l'heretat. Aquesta situació va durar fins l'any 1.961 en que Can Planas es posà a la venda i va ser adquirida per la familia Restheiner, d'origen suís, que no tan sols la conserva, sinó que hi fa millores que la dignifiquen.

Menció apart es mereix el tema de la masoveria de l'esmentada finca. Fins l'any 1.929 en que la familia Boltà Quer, a la mort d'en Quimet de Can Planas, es va fer càrrec del conreu de les terres, no s'havia conegut cap altre responsable. Els Boltà es van instalar en un estable i més tard van construir la masia dels masovers. A l'actualitat és en Josep Maria Boltà, que hi va anar a viure quan tenia un any, el que exerceix aquesta funció. Avui ja ha complert els vuitanta i encara està a la cura d'unes terres que estima com a pròpies i que son un goig per a la vista de caminants que cerquen aquella antiga heretat dels nostres avantpassats.

Text · Joan Renau i Turbau
Fotos · Trobar-ho Tot

Tornar a la pàgina principal

Història | Relació d'articles publicats de Joan Renau

  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008